alapszabály

ALAPSZABÁLY

1. §
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) Az Egyesület neve: SOPRONI SPORTISKOLA EGYESÜLET

2.) Székhelye: 9400 Sopron, Várkerület 10.

Az Egyesület elnevezésében szereplő „Sopron” név használatához Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulását adta.

2. §
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

1.) Az Egyesület alapvető célja a kosárlabdajáték tanításának elősegítése, valamint korosztályosan egymásra épülő fiú utánpótlás kosárlabdacsapatok nevelésének támogatása.

2.) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatja és segíti sportversenyek és rendezvények szervezését. Az Egyesület a fiú utánpótlás kosárlabda játékosok nevelése és versenyeztetése körében felmerülő személyi és tárgyi feltételek biztosításához segítséget nyújt.

3.) Az Egyesület céljai között ismeri el, továbbá az arra érdemes fiú kosárlabda játékosok támogatását, amelynek érdekében pályázatokon vesz részt illetve pályáztat. Az egyesület a kosárlabdasport népszerűsítéséhez támogatókat keres, akik révén az egyesület céljainak elérése érdekében támogatásokat vesz igénybe.

4.) Az Egyesület célja továbbá a soproni kosárlabda hagyományainak életben tartása, melynek érdekében az Egyesület segítséget nyújt ifjúsági tornák rendezéséhez, tehetségkutató rendezvények tartásához.

5.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési képviselői, megyei, illetve fővárosi önkormányzati képviselő választáson, vagy helyi önkormányzati képviselő választáson, továbbá nem nyújt pártoknak, politikai szervezeteknek támogatást.

6.) A sportegyesület a 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény 17 § (1) bekezdés b.) pontja alapján sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesületi vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. Ennek megfelelően a sportegyesület a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által vezetett nyilvántartásban kéri sportegyesületi jellegét feltüntetni.

3. §
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Az Egyesület tevékenységét a következő szervek irányítják és intézik:
1. Közgyűlés
2. Elnökség

4. §
A KÖZGYŰLÉS

1.) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely az Egyesületbe felvett tagok összességéből áll, s az Egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni.

2.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) Az Elnökség tagjainak megválasztása illetőleg visszahívása.

b.) Szervezeti változások elhatározása, más szervezettel való egyesülés, illetve az Egyesület megszűnése kérdésében való döntés.

c.) Az éves költségvetés meghatározása.

d.) Az Elnökség beszámolójának megvitatása és jóváhagyása.

e.) Az Egyesület alapszabályának elfogadása, illetve módosítása.

f.) Feloszlatás esetén döntés az egyesületi vagyon felhasználásáról.

g.) A tagdíj összegének megállapítása.

h.) Döntés mindazokban az ügyekben, melyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

i.) Döntés tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról.

3.) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell összehívni. A közgyűlést össze kell továbbá hívni, ha az Egyesület tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri a közgyűlés összehívását az elnökségtől. Szintén köteles az elnökség rendkívüli közgyűlést összehívni, amennyiben azt a bíróság elrendeli. Ilyen kérelmek az elnökséghez írásban érkezhetnek, amelynek az elnökség köteles eleget tenni.
A közgyűlést az elnök hívja össze a napirend pontos megjelölésével. A meghívót a közgyűlés megtartása előtt legalább 15 nappal kézbesíteni kell. A közgyűlésen kizárólag a napirendi pontok közé felvett kérdéseket lehet tárgyalni. Minden tag indítványozhatja azonban az általa fontosnak tartott kérdés felvételét a napirendi pontok közé, melyről közgyűlés – a már felvett napirendi pontok érdemi vitája előtt – egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokon túl újabb napirendi pont felvételét csak írásban lehet indítványozni és legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 3 nappal. Ezen határidőn túl előterjesztett kérelmeket a közgyűlés csak a legközelebbi ülésén köteles megtárgyalni.

4.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van. Amennyiben a határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell napolni, úgy a megismételt közgyűlés összehívására az alábbi szabályokat kell alkalmazni: A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha erre a körülményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint a megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűléssel együtt kitűzésre került és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás.
Amennyiben a megismételt közgyűlést más napra hívják össze, erről a tagokat az általános szabályok szerint külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy a megismételt közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható. A megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti közgyűlés napirendi pontjairól határozhat.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. A jelenlévők kétharmadának egyetértése szükséges az alapszabály módosításához, az Egyesület más társadalmi szervezettel, egyesülettel való egyesüléséhez, az Egyesület feloszlásának kimondásához, valamint minden olyan kérdés elbírálásához, melyhez a közgyűlés határozatában a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbségét írja elő.
A szavazás általában nyílt szavazással történik, azonban az elnökség tisztségviselőit és tagjait – amennyiben a közgyűlés úgy határoz – titkos szavazás útján választja meg a közgyűlés. A titkos szavazás lebonyolításának rendjét az elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

5. §
ELNÖKSÉG

1.) Az Elnökség határozott vagy határozatlan időtartamra megválasztott szervezet, amely irányítja az Egyesület tevékenységét, gondoskodik az alapszabályban foglaltak, valamint a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség dönteni jogosult az Egyesület minden olyan ügyében, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség jogosult az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására, amelyet köteles elfogadás végett a közgyűlés elé terjeszteni.

6. §

1.) Az Elnökség – az egyesületi alapszabályban meghatározott jogkörében – irányítja az Egyesület munkáját.

2.) Az elnökség tagjai a Közgyűlés által a tagok közül választott 3 fő. Az egyesület megválasztott elnökségi tagjai a következők:

dr. Szekeres Csaba elnök Sopron, Felsőlővér u. 57/A.
Horváth József elnökségi tag Sopron, Cseresznye sor 49.
Bokor Ákos elnökségi tag Sopron, Balfi u. 42.

Az elnökségi tagok megbízatása: 2010. március 08. napjától tartó határozatlan időtartamra szól.

3.) Az elnökségi üléseket és a közgyűléseket az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag hívja össze és vezeti.

4.) Az Egyesületet hatóságok, illetve harmadik személy előtt az elnök képviseli, azonban a jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja.

5.) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Elnökségi ülés összehívását bármely elnökségi tag írásban kérheti az ok és a cél megjelölésével az Egyesület elnökétől.

6.) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon mindhárom elnökségi tag jelen van.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza meg, azonban bármelyik elnökségi tag kérésére, bármely kérdésben lehetőség van titkos szavazás tartására, amennyiben ezt az ügyrendi javaslatot az elnökségi tagok többsége támogatja.

7.) Az Elnökség határozatait illetőleg ajánlásait írásba kell foglalni.

8.) Az Elnökség feladata különösen:

 • javaslatot tesz a Közgyűlések munkatervére, határoz saját ügyrendjéről;
 • összehívja és előkészíti a Közgyűlést;
 • az Egyesületi szabályzatok végrehajtásának megszervezése;
 • az Egyesület pénz- és vagyonkezelésével kapcsolatos ügyvitel ellátása (a pénztár kezelése, a befolyó tagdíjak nyilvántartása, könyvvezetési, pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről való gondoskodás, továbbá a pénzügyi adminisztrációval kapcsolatos feladatok teljesítése);
 • a tagdíjak, támogatások, bevételek elszámolása és kezelése;
 • a tagfelvételről való döntés;
 • az egyesületi tagságra, az Elnökség döntéseire vonatkozó, továbbá a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése, a tagsági könyvek kezelése

7. §
AZ ELNÖKSÉG TAGJAINAK FELADATAI

1.) Az Elnök képviseli az elnökséget, továbbá összehangolja az elnökség tagjainak munkáját. Ezen túlmenően az elnök gondoskodik az elnökségi ülések levezetéséről, illetve képviseli az Egyesületet hatóságok vagy más harmadik személyek előtt. Az elnök kötelezettsége az elnökség üléseinek összehívása.

2.) Az elnökség tagjai az elnök akadályoztatása esetén, annak időtartamára helyettesítik az elnököt és segítik az elnök munkáját, illetve irányítják az Egyesület adminisztratív munkáját.

3.) Az elnök gondoskodik az elnökség ülésein a jegyzőkönyvek vezetéséről, gondoskodik a tagság nyilvántartásáról és előkészíti az elnökség üléseit. Az Elnökség tagjai intézkedéseikről az Elnökség ülésein beszámolni kötelesek.

8.§
AZ EGYESÜLETI TAGOK, TAGFELVÉTEL

1.) Az Egyesület tagsága a tagok összességéből áll. Az Egyesület rendes tagja jogi és természetes személy egyaránt lehet, illetve külön megállapodásban foglaltak alapján az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai természetes és jogi személyek is lehetnek.

2.) Az Egyesület tagja olyan magyar és nem magyar állampolgár lehet, aki az Egyesület célkitűzéseit elfogadja és azok megvalósításában kész tevékenyen közreműködni. Az Egyesületbe való felvételről az Elnökség határoz. A tagfelvételről hozott elnökségi döntésekkel szemben a közléstől számított 30 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslatért. Ilyen helyzetben az Elnökség köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést. Az Elnökség a tagfelvételekről köteles utólag tájékoztatni a közgyűlést.

9. §
AZ EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) Az egyesület rendes tagjai választási joggal rendelkeznek, továbbá bármely tisztségre választhatók. Ezen túlmenően az egyesület rendes tagjai jogosultak:

 • az egyesületi rendezvényeken részt venni,
 • szervezeti jogukat gyakorolni, bármely egyesületi tisztségre jelölhetők,
 • üléseken felszólalni, javaslatokat tenni,
 • az Egyesület vezető testületeinek intézkedéseit vagy az egyesületi életben felmerült bármely kérdést a Közgyűlésen megvitatni.

2.) Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:

 • az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, tevékenységében aktívan részt venni;
 • a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni;

3.) Az Egyesület tagjai az Elnökség kezdeményezésére vagy saját elhatározásukból egyesületi célokra tagsági díjon felüli hozzájárulást is befizethetnek.

4.) Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai jogosultak:

 • az Egyesület rendezvényein részt venni;
 • üléseken felszólalni, javaslatokat tenni.

5.) Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai kötelesek a külön megállapodásban foglalt kötelezettségeiknek eleget tenni.

6.) Az Egyesület bankszámlája felett a két elnökség tag – azaz dr. Szekeres Csaba és Horváth József – együttesen jogosult rendelkezni.

10. §
A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

1.) Az egyesületi tagság megszűnik:

 • kizárás,
 • önkéntes kilépés,
 • az Egyesület jogutód nélküli megszűnése,
 • a tag halála,
 • jogi személy esetén a jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén.

Tagot kizárni csak a közgyűlés határozata alapján lehet.

2.) Meg kell szüntetni a tagságát annak, aki ezt írásban maga kéri (kilépés), vagy elhalálozott, illetve jogutód nélkül megszűnt. Megszüntethető annak a tagsága, akinek egyévi tagdíjhátraléka van és azt ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem fizette be az Egyesület pénztárába. Megszüntethető továbbá annak a tagsága, aki az Egyesület életében huzamosabb időn át nem vesz részt.

A jelen pontban ismertetett esetekben a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozóan határozatot kell hozni, mely az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Egyesület tagságot megszüntető határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül fellebbezést lehet benyújtani az Egyesület Közgyűléséhez. Ez esetben az Elnökség haladéktalanul köteles a közgyűlés összehívása iránt intézkedni.

Egyebekben a kizárás részletes szabályait az Egyesület fegyelmi szabályzata tartalmazza azzal, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 14 § (1) bekezdése, valamint a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004 (III.12.) Korm. rend. alapján csak sportszövetség folytathat le sportfegyelmi felelősségre vonásra irányuló eljárást.

Kizárásra, illetve egyéb fegyelmi büntetés kiszabására sportfegyelmi felelősségre vonás eredményeként nem kerülhet sor, a sportegyesület sportfegyelmi felelősségre vonásra irányuló eljárást nem folytathat le.

3.) Megszüntethető a tagsági jogviszonya annak a pártoló és tiszteletbeli tagnak is, aki a külön megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve annak is, aki ezt írásban maga kéri.

11. §
AZ EGYESÜLET VAGYONA, TAGDÍJ

1.) Az Egyesület működésének anyagi forrásai, az egyesület vagyona:

 • tagdíjak,
 • egyéb pénzbeli adományok

Az egyesület évi tagsági díjának megállapítására a Közgyűlés évente jogosult. A tagdíjat és az egyéb pénzbeli adományokat az Egyesület bankszámlájára, vagy az egyesület pénztárába kell befizetni.

2.) Az Egyesület a tartozásaiért az egyesületi vagyonnal felel, a szabályszerű pénz- és vagyonkezelésért pedig az Egyesület Elnöke tartozik felelőséggel.

12. §

1.) A sportegyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény rendelkezései irányadók.

2.) Az egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.

3.) Abban az esetben, ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, valamint ha a társadalmi szervezet képviseletére más személy lesz jogosult, a változást az Egyesület köteles bejelenteni az illetékes bíróság számára.

4.) A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az Egyesület tagjai az Egyesület 2010. május 17. napján megtartott közgyűlésén hagyták jóvá.

 

Kelt: Sopron, 2010. május 17.

Dr. Szekeres Csaba
elnök